detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='294']
Datum vzniku
 
22.03.1999
IČ  69456101
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Radbuza
Sídlo  Nám. TGM 1, 334 41 Dobřany
Předmět činnosti
 
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území, koordinace významných investičních akcí, koordinace územního plánování, oblasti školství a sociální péče, správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, oblasti zdravotnictví, oblasti rozvoje kultury, požární ochrany, ochrany veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a ovzduší, rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání, rozvoje služeb, zajištění dopravní obslužnosti, zabezpečování čistoty obce, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, společných nákupů energií, společného zajištění telekomunikačních služeb, společného postupu členských obcí k řešení a realizací Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, společná péče o majetek členských obcí za účelem dosažení úspor z rozsahu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivou členskou obec, zajištění činnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů dle požadavku GDPR pro členské obce. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Orgány svazku
 
- Shromáždění zástupců
- Výkonná rada svazku
- Předseda a dva místopředsedové
- Dozorčí rada svazku
- Manažer
Statutární orgán
 [?]
předseda výkonné rady Jaroslav Sýkora (vznik funkce 16.03.1999, zánik funkce 09.12.2010)

předseda výkonné rady: Bc. Marek Sýkora, bytem Náměstí T.G.M 115, Dobřany (vznik funkce 09.12.2010, zánik funkce 09.04.2015)
1. místopředseda výkonné rady Bc. Filip Hrubý, bytem OPV 283, Chotěšov (vznik funkce 09.12.2010, zánik funkce 09.04.2015)
2. místopředseda výkonné rady: In. Antonín Pazour, bytem Pod Makovým vrchem 479, Holýšov (vznik funkce 09.12.2010, zánik funkce: 09.04.2015)

předseda výkonné rady: Bc. Martin Sobotka, bytem Lipová 825, Dobřany (vznik funkce 09.04.2015)
1. místopředseda: Bc. Jiří Vlk, bytem Zahradní 499, Stod (vznik funkce 09.04.2015)
2. místopředseda: Ing. Jan Bostl, Kvíčovice 59, Stod (vznik funkce 09.04.2015)
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
DODATEK1 SMLOUVA2 
DODATEK2 SMLOUVA2 
DODATEK3 SMLOUVA2 
DODATEK4 SMLOUVA2 
DODATEK5 SMLOUVA2 
DODATEK6 SMLOUVA2 
DODATEK7 SMLOUVA2 
DODATEK8 SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
Stanovy DSO Mikroregion Radbuza25.09.2015
Příloha č. 1 ke stanovám DSO Mikroregion Radbuza25.09.2015
Stanovy Mikroregion Radbuza - aktualizace 12/201717.01.2018
Stanovy Mikroregionu Radbuza - aktualizace říjen 201914.10.2019
dodatek č. 10 k zakladatelské smlouvě21.12.2023
Příloha č. 1 ke stanovám Mikroregionu Radbuza - aktualizováno_ Staňkov03.01.2024