detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='240']
Datum vzniku
 
12.05.1999
IČ  69458201
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Stříbrský region
Sídlo  Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Předmět činnosti
 
1.Obecným předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména:
- spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových
programů Evropské unie a činnosti podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona o obcích,
- koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území,
- zajištění územní plánovací dokumentace regionu,
- financování rozvojových programů,
- sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů,
- zastupování členů svazku při jednáních se třetími osobami ve společných věcech,
- napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti,
- propagovat svazek a jeho zájmové oblasti,
- vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku,
- zajišťuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.Činnost sdružení je vymezena v oblastech komunálních potřeb, zejména rozvoji bytové výstavby, rozvoje cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic, ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků, spolupráce při řešení dopravní obslužnosti regionu, zajištění ekologické stability a životního prostředí, společná péče o životní prostředí v lesním a odpadovém hospodářství, oblasti ochrany přírody, vodohospodářské problematiky a zemědělství, vytváření podmínek pro rozvoj školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, řešení sociální problematiky jednotlivců a skupin, navazovat zahraniční spolupráci a kontakty.

3. Předmětem činnosti svazku jsou i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry svazku.

4. Svazek je oprávněn zakládat podle platné právní úpravy samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.

5. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jenž je tvořen tzv. zájmovým územím, který je vymezen katastrálním územím členských obcí.
Orgány svazku
 
členská schůze, předsednictvo svazku obcí, předseda svazku obcí, místopředsedové svazku obcí, tajemník svazku obcí, kontrolní komise svazku obcí
Statutární orgán
 [?]
předseda: Martin Záhoř, trvalý pobyt: Nerudova 1400, Stříbro
místopředsedové:
- František Trhlík, trvalý pobyt: Kostelec 7, 349 01 Stříbro
- Václav Uhlíř, trvalý pobyt: Erpužice 47, 349 01 Stříbro
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace RVV/404/99-S-11
Přílohy 
SMLOUVA1_Stribrsky region 
STANOVY1_Stribrsky region 
DODATEK1_STANOVY1_Stribrsky region 
DODATEK2_STANOVY1_Stribrsky region 
DODATEK3_STANOVY1_Stribrsky region 
DODATEK4_STANOVY1_Stribrsky region 
DODATEK5_STANOVY1_Stribrsky region 
DODATEK6_STANOVY1_Stribrsky region 
STANOVY2_Stribrsky region 
DODATEK1_STANOVY2_Stribrsky region 
Zapis o ustavujici clenske schuzi_Stribrsky region 
DODATEK2_STANOVY204.04.2018
STANOVY3_Stribrsky region11.10.2018