detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='239']
Datum vzniku
 
22.03.1999
IČ  69456101
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Radbuza
Sídlo  Nám. TGM 1, 334 41 Dobřany
Předmět činnosti
 
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území, koordinace významných investičních akcí, koordinace územního plánování, oblasti školství a sociální péče, správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, oblasti zdravotnictví, oblasti rozvoje kultury, požární ochrany, ochrany veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a ovzduší, rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání, rozvoje služeb, zajištění dopravní obslužnosti, zabezpečování čistoty obce, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, společných nákupů energií, společného zajištění telekomunikačních služeb, společného postupu členských obcí k řešení a realizací Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, společná péče o majetek členských obcí za účelem dosažení úspor z rozsahu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivou členskou obec, zajištění činnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů dle požadavku GDPR pro členské obce. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Orgány svazku
 
- Shromáždění zástupců
- Výkonná rada svazku
- Předseda a dva místopředsedové
- Dozorčí rada svazku
- Manažer
Statutární orgán
 [?]
předseda výkonné rady: Bc. Martin Sobotka, bytem Lipová 825, Dobřany
1. místopředseda: Bc. Jiří Vlk, bytem Zahradní 499, Stod
2. místopředseda: Ing. Jan Bostl, Kvíčovice 59, Stod
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
DODATEK1 SMLOUVA2 
DODATEK2 SMLOUVA2 
DODATEK3 SMLOUVA2 
DODATEK4 SMLOUVA2 
DODATEK5 SMLOUVA2 
DODATEK6 SMLOUVA2 
DODATEK7 SMLOUVA2 
DODATEK8 SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
Stanovy DSO Mikroregion Radbuza25.09.2015
Příloha č. 1 ke stanovám DSO Mikroregion Radbuza25.09.2015
Stanovy Mikroregion Radbuza - aktualizace 12/201717.01.2018
Stanovy Mikroregionu Radbuza - aktualizace říjen 201914.10.2019
dodatek č. 10 k zakladatelské smlouvě21.12.2023