detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='228']
Datum vzniku
 
02.06.2000
IČ  70837686
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Konstantinolázeňsko
Sídlo  náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice
Předmět činnosti
 
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. financování rozvojových programů,
b. zastupování členských obcí při jednáních se třetími osobami se společných věcech,
c. navazování zahraniční spolupráce a kontaktů,
d. oblasti školství a sociální péče,
e. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
f. oblasti rozvoje kultury,
g. ochrany veřejného pořádku,
h. ekologické stability a životního prostředí,
i. rozvoje cestovního ruchu, turistiky a regionálních tradic,
j. podpory podnikání,
k. podpory zaměstnanosti,
l. rozvoje služeb v zájmovém území,
m. zajištění dopravní obslužnosti
n. správy veřejného osvětlení,
o. zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod,
p. společných nákupů energií,
q. správy majetku obcí, zejména lesů a bytové politiky,
r. zemědělství v jeho produkční a krajinotvorné funkci,
s. dostupnosti orgánů státní správy,
t. administrativní podpory členských obcí.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Orgány svazku
 
členská schůze
předseda, místopředseda
kontrolní výbor
Statutární orgán
 [?]
předseda: Karel Týzl, trvale bytem Západní 211, 349 52 Konstantinovy Lázně
místopředseda: Šárka Trávníčková, trvale bytem: Záchlumí 31, 349 01 Stříbro
Vznik/zánik statutar
 [?]
05.12.2018
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 701/2000-RVV-S-13
Přílohy 
Zapis o ustavujici clenske schuzi_Mikroregion Konstantinolazensko 
SMLOUVA1_Mikroregion Konstantinolazensko 
STANOVY1_Mikroregion Konstantinolazensko 
STANOVY2_Mikroregion Konstantinolazensko 
Stanovy3_DSO Mikroregion Konstantinolázeňsko23.04.2019