detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='217']
Datum vzniku
 
29.01.1999
IČ  68818173
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  "Svazek obcí Měčínsko“
Sídlo  Farní 43, 340 37 Měčín
Předmět činnosti
 
- zastupování zájmů samosprávy v daném území - zastupování zájmů samosprávy na úrovni orgánů státní správy, vyšších samosprávných celků – krajské samosprávy a podnikatelské sféry, - koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: - rozvoje samosprávy obcí a měst v daném území, - hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a měst, - využití rozvojového potenciálu daného území, - koordinace aktivit vedoucích k začlenění svazku do SM ČR a jeho regionální struktury, - spolupráce s významnými osobnostmi území – poslanci parlamentu, s členy zastupitelstva VÚSC se vztahem ke sdruženým obcím svazku, - spolupráce s krajským sdružením obcí a Svazem města a obcí ČR, - úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata., - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, - úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, - správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi, - podpora vzniku ostatních svazků obcí včetně podpory sdílení zkušeností při dobrovolné spolupráci svazků měst a obcí při řešení místních a lokálních opatření, - společný postup měst a obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, - propagace svazku navenek
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců obcí, vkonná rada, kontrolní komise, tajemník svazku
Statutární orgán
 [?]
předseda: Bc. Miloslav Kreuzer, trvale bytem: Předslav 29, 339 01 Klatovy
místopředseda: Stanislav Skala, trvale bytem: Školní 191, 340 12 Měčín
Vznik/zánik statutar
 [?]
08.12.2010
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 4/S/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2