detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='191']
Datum vzniku  22.03.1999
IČ  69456101
Název  Mikroregion Radbuza
Sídlo  Nám. TGM 1, 334 41 Dobřany
Předmět činnosti  Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území, koordinace významných investičních akcí, koordinace územního plánování, oblasti školství a sociální péče, správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, oblasti zdravotnictví, oblasti rozvoje kultury, požární ochrany, ochrany veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a ovzduší, rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání, rozvoje služeb, zajištění dopravní obslužnosti, zabezpečování čistoty obce, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, společných nákupů energií, společného zajištění telekomunikačních služeb, společného postupu členských obcí k řešení a realizací Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, společná péče o majetek členských obcí za účelem dosažení úspor z rozsahu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivou členskou obec, zajištění činnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů dle požadavku GDPR pro členské obce. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Orgány svazku  - Shromáždění zástupců
- Výkonná rada svazku
- Předseda a dva místopředsedové
- Dozorčí rada svazku
- Manažer
Statutární orgán [?] předseda výkonné rady Bc. Martin Sobotka, bytem Lipová 825, Dobřany, 1. místopředseda Bc. Jiří Vlk, bytem Zahradní 499, Stod, 2. místopředseda Karel Malý, bytem Dnešice 14, Dnešice
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 1/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
DODATEK1 SMLOUVA2 
DODATEK2 SMLOUVA2 
DODATEK3 SMLOUVA2 
DODATEK4 SMLOUVA2 
DODATEK5 SMLOUVA2 
DODATEK6 SMLOUVA2 
DODATEK7 SMLOUVA2 
DODATEK8 SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
Stanovy DSO Mikroregion Radbuza25.09.2015
Příloha č. 1 ke stanovám DSO Mikroregion Radbuza25.09.2015
Stanovy Mikroregion Radbuza - aktualizace 12/201717.01.2018