Krajský úřad Plzeňského kraje
přihlášen: ~GUEST
výpis záznamů v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí'

výpis záznamů v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí'
      Datum vzniku Název Sídlo Předmět činnosti Orgány svazku Statutární orgán Vznik/zánik statutar Datum zrušení Právní důvod zrušení Zánik Registrace Přílohy
[Popis přílohy | Datum]
detail záznamu     23.12.1992 18232507 Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničím prostoru "Domažlicko" (zkráceně též "Svazek Domažlicko") Babylon 27, 344 01 Domažlice Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností valná hromada, rada, předseda, místopředsedové, kontrolní komise, tajemník předseda svazku Ing. Libor Picka, bytem: Železná 30, 345 26 Bělá nad Radbuzou č. registrace 404/92
STANOVY1 
SMLOUVA1 
... + 7 další(ch) ...
detail záznamu     02.04.1993 18232493 „Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE“ Náměstí Republiky 52, 346 20 Horšovský Týn Spolupráce členských obcí v oblasti hospodaření s odpady, především: při zajištění postupné výstavby a provozu skládky Lazce, - při snižovánímnožství komunálního a ostatního odpadu, produkovaného členskými obcemi, - při zavádění a provozu systému tříděného sběru odpadů a sběru nebezpečných odpadů, - při osvětě a vzdělávání občanů a podnikatelů v členských obcích Sdružení obcí při nakládání s odpady shromáždění členů, předsednictvo, revizoři předseda Sdružení obcí Ing. Libor Picka, bytem Železná 30, 345 25 Bělá nad Radbuzou č. registrace 344/93
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 4 další(ch) ...
detail záznamu     12.06.1998 68780206 Chodská liga v likvidaci Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem Spolupráce členských obcí v těchto oblastech: - všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, - společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, - koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, - koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, - slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, - zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), - zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, - propagace svazku a jeho zájmového území, - spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v zájmovém území shromáždění starostů (sněm), předseda, místopředsedové revizní skupina předseda svazku: Karel Smutný, bytem: Klenčí pod Čerchovem 203, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 08.08.2016 č. registrace 7/SDR/98
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 3 další(ch) ...
detail záznamu     06.01.2000 69980608 Mikroregion Dobrohost MěÚ Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice a) rozvoj regionálního cestovního ruchu a všestranné přeshraniční partnerské spolupráce s bavorskou místní akční skupinou Brückenland Bayern-Böhmen, Südlicher Oberpfälzer Wald Český les se zvláštním důrazem na rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu, b) rozvoj ekologiscké stability území ve spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti Český les, c) regionální územní plánování s důrazem na jeho koncepčnost a koordinaci zájmů cestovního ruchu, ekonomického a sociálního rozvoje obcí a ochrany přírody, d) rozvoj dopravní infrastruktury, e) obnova územní a historické identity obyvatel, f) problematika skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, g) kultura a sport, h) propagace území svazku Valná hromada, předseda a místopředseda, revizor předseda: Martin Kopecký, Nádražní 331, Poběžovice
místopředseda: David Kraml, bytem Hora Svatého Václava 17, 345 22 Poběžovice
č. registrace 10/SDR/00
SMLOUVA 
STANOVY1 
... + 4 další(ch) ...
detail záznamu     25.09.2000 70864560 „Svazek ČHP“ v likvidaci Čermná 49, 345 01 Staňkov - ochrana přírody a životního prostředí v katastru obcí (plynofikace, zásobování pitnou vodou, odkanalizování regionu), - zajišťování společenského života, - řešení sociálních problémů, - ochrana před požáry a jinými katastrofami, - hospodářský rozvoj území shromáždění členů předsednictvo revizoři předseda svazku Jan Šperl místopředsedové svazku Václav Peteřík, Josef Kaigl 27.11.2013 12/SDR/00  
detail záznamu     20.01.1999 68785925 "Svazek obcí Pošumaví“ Strašín 16, 342 01 Sušice - podpora sociálního a kulturního rozvoje daného území, - hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje, - zajištění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,- - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou, shromažďování a odvozu komunálních odpadů, jejich využití nebo zneškodnění, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, - úkoly v oblasti ochrany ovzduší, využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie členská schůze, výkonná rada, revizní skupina předseda výkonné rady: Jan Helíšek, bytem: Strašín 114, 342 01 Sušice; místopředseda výkonné rady: Ing. Karel Baumruk, Žihobce 137, 342 01 Žihobce 16.12.2010 č. registrace 2/S/99
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     29.01.1999 68818173 "Svazek obcí Měčínsko“ Farní 43, 340 37 Měčín - zastupování zájmů samosprávy v daném území - zastupování zájmů samosprávy na úrovni orgánů státní správy, vyšších samosprávných celků – krajské samosprávy a podnikatelské sféry, - koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: - rozvoje samosprávy obcí a měst v daném území, - hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a měst, - využití rozvojového potenciálu daného území, - koordinace aktivit vedoucích k začlenění svazku do SM ČR a jeho regionální struktury, - spolupráce s významnými osobnostmi území – poslanci parlamentu, s členy zastupitelstva VÚSC se vztahem ke sdruženým obcím svazku, - spolupráce s krajským sdružením obcí a Svazem města a obcí ČR, - úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata., - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, - úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, - správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi, - podpora vzniku ostatních svazků obcí včetně podpory sdílení zkušeností při dobrovolné spolupráci svazků měst a obcí při řešení místních a lokálních opatření, - společný postup měst a obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, - propagace svazku navenek shromáždění zástupců obcí, vkonná rada, kontrolní komise, tajemník svazku předseda: Bc. Miloslav Kreuzer, trvale bytem: Předslav 29, 339 01 Klatovy
místopředseda: Stanislav Skala, trvale bytem: Školní 191, 340 12 Měčín
08.12.2010 č. registrace 4/S/99
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     DSO „Mikroregion Borovsko“ Obec Borovy, 334 01 Přeštice - plynofikace obcí Borovy a Nezdice, - hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje členská schůze, předseda, revizní skupina předseda svazku Ing. Milan Rada  
detail záznamu     05.02.1999 68818335 "Svazek obcí RADINA" Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice a) Veobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, b) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, c) Koordinace významných investičních akcé v zájmovém území, d) Koordinace obecných územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, e) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, f) Vytvářenní, zmnožování a správa společného majetku sdružení, g) Zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními patrnery, kontrolními orgány apod.), h) Zjišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, i) propagace sdružení a jeho zájmového území. členská schůze, předseda, revizní komise předseda: Václav Zábranský, bytem Velký Bor 39, 341 01 Horažďovice; místopředseda: Milan Stejskal, bytem: Čečelovice 54, 388 01 Blatná č. registrace 7/S/99
SMLOUVA 
STANOVY1 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     18.02.1999 68818980 „Úhlava“ Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, - společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, - koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, - koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, - slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, - vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení, - zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), - zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, - propagace sdružení a jeho zájmového území shromáždění zástupců obcí, předseda svazku, místopředsedové svazku, revizní skupina předseda: Mgr. Michal Linhart, bytem Nám. K. Pacnera 59, 340 21 Janovice n. Úhlavou
místopředsedové: Lenka Sýkorová, Josef Rousek
č. registrace 10/S/99
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 7 další(ch) ...
detail záznamu     05.05.1993 48325252 Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín Vybudování skládek komunálních a jiných pevných odpadů v územním obvodu Města Černošín a Města Kladruby, provozování výše uvedených skládek, provozování zařízení na třídění separovaného odpadu, svoz odpadů, péče o čistotu a ochranu životního prostředí v územních obvodech členských obcí členská schůze , předseda, rada, kontrolní komise předseda: Ing. Vladimír Krejča, bytem: Plánská 164, 349 58 Černošín 14.06.2012 č. registrace RVV-77/93-S-1
SMLOUVA1_Skladka Cernosin 
SMLOUVA2_Skladka Cernosin 
... + 5 další(ch) ...
detail záznamu     04.07.1996 64884741 Vodárenské sdružení obcí 348 16 Halže, Žďárská 187 Dlouhodobé řešení dodávky pitné vody z Úpravny vody Svobodka členům svazku a ostatním odběratelům.
Hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje
členská schůze, předseda, revizní skupina Předseda František Čurka, trvale bytem Školní 215, Halže 04.04.1996 č. registrace RVV/271/96-S-6
SMLOUVA1_Vodarenske sdruzení obci 
SMLOUVA2_Vodarenske sdruzení obci 
... + 5 další(ch) ...
detail záznamu     21.10.1998 68783213 Lučina – sdružení obcí Chodský Újezd 71, 348 15 Planá Dlouhodobé řešení hospodářského, ekonomického a společenského rozvoje území ve správní působnosti členských obcí, zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu a turistiky, zdravotnictví, školství a zaměstnanosti. členská schůze, předseda svazku obcí Předseda: Milan Zajíc, bytem Chodský Újezd - Žďár čp. 42, 348 15 Planá 21.12.2006 č. registrace RVV/1103/98-S-7
SMLOUVA1_Lucina 
DODATEK1_SMLOUVA1_Lucina 
... + 3 další(ch) ...
detail záznamu     09.11.1998 68780061 Sdružení lesů Sedmihoří Staré Sedlo 60, 348 04 Správa lesního majetku, především zajištění hospodaření v lesích společným odborným lesním hospodářem, společné uplatňování dotací a jejich čerpání na jednotlivé akce, koordinace postupu při uplatňování náhrad škod způsobených zvěří vůči nájemcům honiteb a při uplatňování náhrad škod způsobených exhalacemi na lesních porostech, společný postup vůči odběratelům vyrobeného dříví v zájmu dosažení nejlepšího zpeněžení výbor sdružení, předseda předseda svazku pan František Zdeněk, trvale bytem Darmyšl 55, 348 05 Stráž 09.11.1998 č. registrace RVV/1178/98-S-9
Zapis o ustavujici clenske schuzi_Sdruzeni lesu Sedmihori 
SMLOUVA1_Sdruzeni lesu Sedmihori 
... + 3 další(ch) ...
detail záznamu     12.05.1999 69458201 Stříbrský region Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro 1.Obecným předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména:
- spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových
programů Evropské unie a činnosti podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona o obcích,
- koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území,
- zajištění územní plánovací dokumentace regionu,
- financování rozvojových programů,
- sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů,
- zastupování členů svazku při jednáních se třetími osobami ve společných věcech,
- napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti,
- propagovat svazek a jeho zájmové oblasti,
- vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku,
- zajišťuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.Činnost sdružení je vymezena v oblastech komunálních potřeb, zejména rozvoji bytové výstavby, rozvoje cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic, ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků, spolupráce při řešení dopravní obslužnosti regionu, zajištění ekologické stability a životního prostředí, společná péče o životní prostředí v lesním a odpadovém hospodářství, oblasti ochrany přírody, vodohospodářské problematiky a zemědělství, vytváření podmínek pro rozvoj školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, řešení sociální problematiky jednotlivců a skupin, navazovat zahraniční spolupráci a kontakty.

3. Předmětem činnosti svazku jsou i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry svazku.

4. Svazek je oprávněn zakládat podle platné právní úpravy samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.

5. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jenž je tvořen tzv. zájmovým územím, který je vymezen katastrálním územím členských obcí.
členská schůze, předsednictvo svazku obcí, předseda svazku obcí, místopředsedové svazku obcí, tajemník svazku obcí, kontrolní komise svazku obcí předseda: Martin Záhoř, trvalý pobyt: Nerudova 1400, Stříbro
místopředsedové:
- František Trhlík, trvalý pobyt: Kostelec 7, 349 01 Stříbro
- Václav Uhlíř, trvalý pobyt: Erpužice 47, 349 01 Stříbro
č. registrace RVV/404/99-S-11
SMLOUVA1_Stribrsky region 
STANOVY1_Stribrsky region 
... + 11 další(ch) ...
detail záznamu     02.06.2000 70837686 Mikroregion Konstantinolázeňsko náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice 1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. financování rozvojových programů,
b. zastupování členských obcí při jednáních se třetími osobami se společných věcech,
c. navazování zahraniční spolupráce a kontaktů,
d. oblasti školství a sociální péče,
e. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
f. oblasti rozvoje kultury,
g. ochrany veřejného pořádku,
h. ekologické stability a životního prostředí,
i. rozvoje cestovního ruchu, turistiky a regionálních tradic,
j. podpory podnikání,
k. podpory zaměstnanosti,
l. rozvoje služeb v zájmovém území,
m. zajištění dopravní obslužnosti
n. správy veřejného osvětlení,
o. zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod,
p. společných nákupů energií,
q. správy majetku obcí, zejména lesů a bytové politiky,
r. zemědělství v jeho produkční a krajinotvorné funkci,
s. dostupnosti orgánů státní správy,
t. administrativní podpory členských obcí.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
členská schůze
předseda, místopředseda
kontrolní výbor
předseda: Karel Týzl, trvale bytem Západní 211, 349 52 Konstantinovy Lázně
místopředseda: Šárka Trávníčková, trvale bytem: Záchlumí 31, 349 01 Stříbro
05.12.2018 č. registrace 701/2000-RVV-S-13
Zapis o ustavujici clenske schuzi_Mikroregion Konstantinolazensko 
SMLOUVA1_Mikroregion Konstantinolazensko 
... + 3 další(ch) ...
detail záznamu     22.11.1999 69979715 Borsko Nám. Republiky 1, 348 02 Bor Svazek vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky svých členů, zejména:
- rozvoj cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic
- ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků
- zajištění ekologické stability a ŽP
- společná péče o ŽP, především v: lesním hospodářství,odpadovém hospodářství, oblasti ochrany přírody, oblasti vodohospodářské problematiky
- vytváření podmínek pro rozvoj školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb
- spolupráce při řešení dopravní obslužnosti
Svazek zabezpečuje:
-koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území
- koordinaci územních plánů obcí s rozvojem území v regionu
- sjednocení zájmů místních samospráv při společném postupu řešení se státními orgány všech stupňů
- zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech
- napomáhat rozvoji podnikání v regionu a jeho trvalé obyvatelnosti
- propagaci svazku a jeho zájmového území
- vytváření, zmnožování a správu společného majetku svazku obcí
- financování rozvojových programů
členská schůze svazku obcí
předseda svazku obcí
místopředseda svazku obcí
kontrolní komise svazku obcí
Předseda Ing. Petr Myslivec, trvale bytem Osvobozená 678, 348 02 Bor
Místopředseda Miloslav Kunt, trvale bytem Třískolupy 47, 348 06 Přimda
č. registrace 1089/1999-RVV-S-12
SMLOUVA1_Borsko 
SMLOUVA2_Borsko 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     17.03.1995 48380539 Vodohospodářské sdružení Bujesily – Liblín Obecní úřad Bujesily č. 1, 331 41 Kralovice - správa a řízení společného majetku, obecního vodovodu zásobujícího obce Bujesily a Horní Liblín, - provozování obecního vodovodu se zajišťuje cestou vodohospodářské organizace působící v okrese Rokycany na základě smlouvy mezi zúčastněnými stranami valná hromada, předseda valné hromady, kontrolní orgán předseda: Bc. Vladimír Maleček, bytem: Bujesily 26, 331 41 Bujesily
místopředseda: Emil Štěpánek, bytem: Liblín 37
č. registrace 1/95
SMLOUVA 
STANOVY 
... + 4 další(ch) ...
detail záznamu     31.08.1999 69967784 Horní Berounka, povodí Klabavy Strašice 276/II, 338 45 Strašice Činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dále např. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu oránů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, veobecná ochrana životního prostředí a v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti. shromáždění starostů (sněm), předsednictvo, předseda svazku, místopředseda svazku, manažer a kontrolní komise předsedkyně svazku: Mgr. Martina Beranová, bytem: Zahradní 279, 330 01 Kyšice
místopředseda svazku: Ing. Lukáš Fišer, Holoubkov 197, 338 01
č. registrace 2/1999
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 14 další(ch) ...
detail záznamu     08.10.1999 69973288 „Mikroregion Radnicko“ Městský úřad Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice - činnosti dle - 50 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti. sněm, přesdsednictvo, předseda, místopředsedové, pečovatel, kontrolní komise předseda: Ing. Jan Altman, bytem: Ke Skomelnu 619, Radnice místopředsedové:
Petr Uher, bytem: Zvíkovec 11, Rokycany
Ing. Mgr. Miroslav Kroc, bytem: Stupno 236, Břasy
č. registrace 3/99
SMLOUVA 
ZAPIS 
... + 4 další(ch) ...
detail záznamu     18.02.2000 70802912 „Mikroregion Zbirožsko“ Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh - zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území Mikroregionu Zbirožsko (zejména dle - 14, odst. 1, písm. n), p) a r) z.č. 367/1990 Sb. shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada předseda výkonné rady: Michal Muravecký, bydliště: Zdeňka Nejedlého 523, 338 08 Zbiroh
zástupce předsedy: MVDr. Daniela Machatá, bydliště: Plískov 76, 338 08 Zbiroh
č. registrace 1/2000
ZAPIS 
STANOVY 
detail záznamu     24.02.1997 49748301 „Vodovod – zájmové sdružení obcí Tatiná a Žilov“ OÚ Tatiná, č.p. 24, 330 14 pošta Ledce u Plzně - zajištění a výstavba vodovodu v obci Tatiná a Žilov podle zpracované projektové dokumentace a vydaného územního rozhodnutí výbor sdružení, místopředseda, předseda předseda sdružení Ing. Jaroslav Beneš, bytem Tatiná 8 č. registrace 1/97
SMLOUVA 
STANOVY 
detail záznamu     21.07.1997 69982147 Čistírna – zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves Dolní nám. 1, 330 33 Město Touškov Zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod zahrnující zejména jednotnou správu a řízení čistírny odpadních vod a společných rozvodů kanalizace. Rozvoj sdružení majetkových částí jako technologicky, organizačně a ekonomicky jednotného celku; Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí pro případ překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujícíh či ohrožujícíh odvod a čištění odpadních vod svazku; Sdružování finančních, hmotných a pracovních proistředků a koordinace postupu při získávání dotací, subvencí pro budování a rozvoj vodohospodářských a kanalizačích zařízení; Vytvoření a obhospodařování společných finančních zdrojů pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi zařízení pro odvádění a čištění odpadnách vod v členských městech a obcích a pro rozvoj Svazku jako celku výbor svazku, předseda svazku, místopředseda svazku předseda svazku Ing. Josef Šmíd, bytem: Bdeněves 148, 330 32 Kozolupy, místopředseda Vilma Kunešová, bytem Čemínská 223, 330 33 Město Touškov č. registrace 3/97
SMLOUVA 
STANOVY1 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     Místní dráha Rakovník – Mladotice Kralovice - vytvoření podmínek pro provozování dráhy Rakovník – Mladotice s výhledem na případné provozování, pronájem a privatizaci této dráhy valná hromada, výbor (tvoří ho: předseda, místopředseda, tajemník, jednatelé) Ing. Rudolf Salfický  
detail záznamu     28.07.1998 67106455 "Bělská skupina" Obecní úřad Horní Bělá, č.p. 124, 331 52 Dolní Bělá Činnosti vyjmenované v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, společný postup svazku obcí k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, propagace regionu, rozmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území obcí Svazu Bělská skupina valná hromada, jednatelé sdružení, dozorčí rada jednatelé: MUDr. Tomáš Křiklán, bytem: Dolní Bělá 162, 331 52 Dolní Bělá, Jan Kalous, bytem Horní Bělá 105, 331 52 Dolní Bělá č. registrace 2/98
SMLOUVA 
DODATEK SMLOUVA 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     20.01.1994 66365457 Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství Obecní úřad Chlum, Chlum 71, 332 04 Zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství, činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. zastupování zájmů samosprávy v oblasti odpadového hospodářství v daném území, spolupráce s ostatními subjekty pohybujícími se v oblasti odpadového hospodářství a orgány státní správy a ostatní samosprávy, společný postup obcí svazku k řešení a realizaci projektů v oblasti nakládání s odpady a ostatní činnosti směřující k rozvoji jednotlivých členských obcí svazku shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada předseda: Mgr. František Šindelář, trvale bytem: Chlum 59, 33204 Nezvěstice
místopředseda: Michal Böhm, trvale bytem: Lišice 46, Dolní Lukavice
č. registrace 2/1994
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 8 další(ch) ...
detail záznamu     13.07.1994 49181025 Vodovodní přivaděč Starý Plzenec – Blovice- v likvidaci Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice Výstavba a provoz vodovodního přivaděče pitné vody produkované plzeňskou vodárnou, a to ze Starého Plzence do Blovic a připojení veřejné vodovodní sítě zúčastněných obcí Výbor sdružení, předseda předseda zájmového sdružení Jaroslav Kratochvíl 12.08.2015 č. registrace 3/1994
SMLOUVA 
STANOVY 
detail záznamu     Sdružení obcí pro plynofikaci obcí – Střelice, Hradec, Lisov, Honezovice a Ves Touškov, Obec Střelice plynofikace obcí Střelice, Hradec, Lisov, Honezovice, Ves Touškov shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada předseda výkonné rady  
detail záznamu     23.10.1998 68783922 "Mikroregion Nepomucko" Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1. výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: a) propagace svazku a jeho zájmového území, b) oblasti školství a sociální péče, c) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, d) oblasti rozvoje kultury, e) požární ochrany, f) ochrany veřejného pořádku, g) ochrany životního prostředí, h) rozvoje cestovního ruchu, i) zajištění dopravní obslužnosti, j) správy veřejné zeleně, k) společných nákupů energií, l) správy majetku obcí, zejména místních komunikací, m) společného postupu obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, n) zastupování zájmů samosprávy v daném území, o) spolupráce s významnými osobnostmi území, p) spolupráce s krajským sdružením obcí a Svazem měst a obcí ČR, q) podpory vzniku ostatních svazků měst a obcí při řešení místních a lokálních opatření 2. svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, 3. svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti valná hromada, rada, předseda, místopředseda, kontrolní komise, manažer předseda: Pavel Motejzík, trvale bytem: Na Daníčkách 594, 335 01 Nepomuk
místopředseda: Tomáš Chouň, trvale bytem: Vrčeň 149, 335 41
11.06.2015 č. registrace 2/98
SMLOUVA 
STANOVY1 
... + 3 další(ch) ...
detail záznamu     22.03.1999 69456101 Mikroregion Radbuza Nám. TGM 1, 334 41 Dobřany Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území, koordinace významných investičních akcí, koordinace územního plánování, oblasti školství a sociální péče, správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, oblasti zdravotnictví, oblasti rozvoje kultury, požární ochrany, ochrany veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a ovzduší, rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání, rozvoje služeb, zajištění dopravní obslužnosti, zabezpečování čistoty obce, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, společných nákupů energií, společného zajištění telekomunikačních služeb, společného postupu členských obcí k řešení a realizací Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, společná péče o majetek členských obcí za účelem dosažení úspor z rozsahu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivou členskou obec, zajištění činnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů dle požadavku GDPR pro členské obce. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
- Shromáždění zástupců
- Výkonná rada svazku
- Předseda a dva místopředsedové
- Dozorčí rada svazku
- Manažer
předseda výkonné rady: Bc. Martin Sobotka, bytem Lipová 825, Dobřany
1. místopředseda: Bc. Jiří Vlk, bytem Zahradní 499, Stod
2. místopředseda: Ing. Jan Bostl, Kvíčovice 59, Stod
č. registrace 1/99
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 14 další(ch) ...
detail záznamu     24.03.1999 69456011 Mikroregion Přešticko Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice Výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, na ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a na jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se zejména: a) propagace svazku a jeho zájmového území, b) oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, c) kultury, d) oblasti požární ochrany, e) oblasti veřejného pořádku, f) oblasti ochrany životního prostředí a ovzduší, péče o zvířata, správy veřejné zeleně a čistoty zájmového území, g) oblasti shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, h) zajištění dopravní obslužnosti, i) rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání a rozvoje služeb v území, j) společných nákupů energií, k) koordinace a rozvoj společného postupu členů k řešení a realizaci projektů v rámci dotačních titulů a strategie rozvoje zájmového území, jakož i v souladu s platnými strategiemi daného území, l) administrativní činnosti valná hromada, rada, předseda, místopředseda, kontrolní výbor předseda představenstva, Miloslava Loudová, bytem: Vodokrty 64, 334 01 Přeštice 09.12.2010 č. registrace 2/99
SMLOUVA 
STANOVY1 
... + 6 další(ch) ...
detail záznamu     29.09.1999 69970122 Mikroregion Radyně Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec zabezpečení koordinovaného postupu všech členů svazku ve věci rozvoje území mikroregionu, žejména 1. tvorba a realizace společných projektů, ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku, 2. získávání finančních zdrojů na realizaci společných projektů, 3. získávání, třídění a poskytování informací, 4. spolupráce se všemi úrovněni veřejné správy, s občany, podnikateli a institucemi v daném území a mimo něj, 5. propagace svazu navenek, 6. činnosti uvedené v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada předseda: Ing. Jan Eret, bytem: Máchova 956. 332 02 Starý Plzenec
místopředseda: Zdeněk Albl DiS., bytem: Štěnovický Borek 45, 33209
místopředseda: Ing. Libor Sedlák, bytem Nezbavětice 91, 332 04
č. registrace 4/99
SMLOUVA 
STANOVY1 
... + 7 další(ch) ...
detail záznamu     09.11.1999 69976660 Mikroregion Úslava Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR; propagace regionu; ochrana životního prostředí; zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujícíh svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada předseda: Bc. Robert Zelenka, bytem Sýkorova 711, 336 01 Blovice
místopředseda: Zdeněk Jindra, bytem Zdemyslice 72, 336 01 Zdemyslice
místopředseda: Bc. Lenka Vrátníková, bytem Ždírec - Myť 2, 336 01 Blovice
č. registrace 5/99
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 5 další(ch) ...
detail záznamu     14.01.2000 69980993 Svazek pro plynofikaci obcí - v likvidaci OÚ Řenče, Řenče 54, 334 45 Řenče zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci plynofikace obcí shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada likvidátoři: Vítězslav Opálko, bytem: Dolní Lukavice 4, 334 44 Dolní Lukavice
Miroslav Mráz, bytem: Dolce 29
Mgr. Vladimíra Štejrová, bytem: Komenského 171, Chlumčany
Miloslava Loudová, bytem: Vodokrty 64
20.11.2019 rozhodnutí Shromáždění zástupců svazku obcí ze dne 20.11.2019 30.12.2019 č. registrace 1/2000
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     09.07.2002 71012281 DSO - Skládka odpadů Chotíkov "v likvidaci" Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň - Předmětem činnosti tohoto svazku je správa, výstavba a provoz skládky odpadů v Chotíkově za účelem zneškodnění nebo uložení odpadů, a to v souladu s platnou legislativou týkající se odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. výbor svazku, předseda výboru svazku předseda výboru svazku: Mgr. Pavel Šindelář, bytem Uhelná 187/5, 301 00 Plzeň
místopředseda výboru svazku: Iveta Zajíčková, bytem Čemínská 149, 33033 Město Touškov

likvidátor: společnost PilsPay s.r.o. (IČ: 07566859), zastoupená panem Šimonem Ledvinou
č. registrace Vnitř/1030/02
SMLOUVA 
STANOVY 
detail záznamu     02.06.2003 71180761 Údolí pod Ostrým Náměstí 122, 340 22 Nýrsko Jednotné vybudování a následná společná správa a řízení skupinového kanalizačního řadu v obcích svazku a dalších společných rozvodů až po jejich napojení do místních sítí. Jednotnou správou a řízením je chápáno zejména:
- rozvoj kanalizačního řadu a souvisejících služeb, a to technologicky, organizačně a ekonomicky
- sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom poškozujících či ohrožujících funkčnost kanalizačního řadu
- sdružování finančních , hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných vodohospodářských a kanalizačních zařízení
- vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrucemi kanalizačního řadu
- společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy a rekonstrukce kanalizačního řadu
- koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a obcí souvisejících s odvodem odpadních vod
- zprostředkovatelská činnost
- rozhodování o provozování kanalizačního řadu a přípojek na základě nájemního vztahu nebo provozování vlastníkem kanalizačního řadu a přípojek, tj. svazkem obcí Údolí pod Ostrým
Shromáždění členů, předseda svazku Předseda Ing. Miloslav Rubáš, trvale bytem Žižkova 299, 340 22 Nýrsko 02.06.2003 č. registrace 4/S/2003
STANOVY1_Udoli pod Ostrym 
SMLOUVA1_Udoli pod Ostrym 
... + 4 další(ch) ...
detail záznamu     18.06.2003 71176659 Mikroregion Hracholusky Obecní úřad Úlice č.p. 50, 330 33 Město Touškov Činnosti dle 50 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (podrobněji vymezeno ve stanovách) Valná hromada, Představensstvo, Kontrolní komise Předseda představenstva: Bc. Ondřej Bacho, trvale bytem: Kníje 19, 330 33 Město Touškov
Místopředseda představenstva: Mgr. Jan Balín, trvale bytem: Pernarec 152. 330 36 Pernarec
27.06.2012 č. registrace 5/S/2003
SMLOUVA1_Mikroregion Hracholusky 
STANOVY1_Mikroregion Hracholusky 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     29.07.2003 71203877 DSO „BioSlavník“ v likvidaci Hradešice č.p. 1, 341 01 Horažďovice Vybudování zařízení na zpracování biologického odpadu s následným získáním a využitím alternativního zdroje energie.
členská schůze, předsednictvo, předseda a místopředsedové, revizní komise předseda svazku: František Balíček, adresa TP: Hradešice, místopředsedové svazku: Bohumil Hlaváč, Miloslav Strolený 29.07.2003 04.05.2015 č. registrace 6/S/2003
ZAPIS z ustavujiciho zasedani_BioSlavnik 
SMLOUVA1_BioSlavnik 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     22.12.2003 71202960 Manětínsko – nečtinský mikroregion Manětín č.p. 89, 331 62 Manětín Činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zejména společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu. shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada předseda výkonné rady Josef Gilbert Matuška, trvale bytem Manětín 276, 331 62 Manětín č. registrace 7/S/2003
Zapis z ustavujici schuze_Manetinsko nectinsky mikoregion 
SMLOUVA1_Manetinsko nectinsky migroregion 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     DSO „ Mikroregion – Mirošovsko“ činnosti dle - 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zejména společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu Mirošovsko nejvyšší orgán svazku – Shromáždění zástupců, výkonný orgán svazku – Výkonná rada, dozorčí orgán svazku – Dozorčí rada předseda výkonné rady: Ing. Luděk Pajtl, adresa TP: Příkosická 84, Mirošov 8/S/03, zaregistrováno 30.9.2003  
detail záznamu     03.11.2003 69969442 Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostř., cestovního ruchu a péče o zvířata. Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně. Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, sport. a kultur. zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi. shromáždění zástupců, předseda, místopředseda, dozorčí rada předseda Shromáždění paní Jana Svobodová, trvale bytem Darmyšl 72, 348 02 Bor
místopředseda Shromáždění paní Jana Karbanová, trvale bytem Mezholezy 19, 346 01 Horšovský Týn
19.11.2010 č. registrace 10/S/03
Zapis z ustavujici schuze_Svazek obci Sedmihori 
SMLOUVA1_Svazek obci Sedmihori 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     01.04.2005 75042860 Povodí Berounky Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň Příprava a realizace skupinového projektu „Čistá Berounka – etapa II“ s cílem zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic EU a české legislativy ve všech členských obcích svazku v rámci skupinového projektu. Svazek obcí bude žadatelem o finanční prostředky ze zdrojů EU a státního rozpočtu, v případě poskytnutí finanční podpory příjemcem této podpory, investorem a zadavatelem veřejné zakázky na dodavatele a dalších souvisejících zakázek. Dalším předmětem činnosti svazku je zastupování zájmů všech členských obcí ve věci přípravy a realizace projektu a spolupráce se všemi subjekty a institucemi, které se na přípravě a realizaci projektu budou podílet nebo budou projekt podporovat, včetně ostatních činností, směřujících k realizaci projektu v souladu s právním řádem ČR a EU a naplňující účelovost předmětu činnosti svazku. Shromáždění zástupců, Výkonná rada, Dozorčí rada Předseda výkonné rady Mgr. Martin Baxa, trvale bytem Višňová 121/5, 301 00 Plzeň

Místopředseda výkonné rady Ing. Miroslav Mach
10.12.2010 (volba předsedy výkonné rady) č. registrace 1/S/05
Záznam z ustavující schůze 
SMLOUVA1_Povodi Berounky 
... + 7 další(ch) ...
detail záznamu     15.05.2006 75080567 Mikroregion Touškovsko Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategie trvale udržitelného rozvoje svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak další činnosti dle - 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. předseda, 1. místopředseda. 2. místopředseda, valná hromada Předseda Bc. Michaela Opltová, trvale bytem Kozolupy 255, 330 32
Místopředsedové: Ing. Josef Šmíd, trvale bytem Bdeněves 148, 330 32
Mgr. Jaroslava Koenigová, trvale bytem Polní 180, 330 32 Město Touškov
Jan Veselý, Dolní náměstí 49, Město Touškov
č. registrace 3/S/2006
Zapis z ustavujici clenske schuze_Mikroregion Touskovsko 
SMLOUVA1_Mikroregion Touškovsko 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     13.06.2006 73714178 Silnice I/27 Markova tř. 2, 331 41 Kralovice Koordinace součinnosti měst a obcí ležících na trase a v okolí silnice I/27 v úseku z Plzně, až na hranice Plzeňského kraje přes Kralovice, s cílem, zajistit v co nejkratší možné době, realizaci všech přípravných jednání, procesů a prací nutných pro zahájení stavby plánované komunikace /zejména výkupy pozemků, návazné stavby) a následnou realizaci všech dílčích staveb na zmíněném úseku včetně kolaudací a uvedení do provozu. shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada Předseda výkonné rady Ing. Rudolf Salfický, trvale bytem Alšova 559, 331 41 Kralovice
13.06.2006 č. registrace 4/S/2006
SMLOUVA1_Silnice I 27 
STANOVY1_Silnice I 27 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     10.03.2008 75134578 Dobrovolný svazek obcí "Ostružná" Velhartice 134, 341 42 Realizace oprav místních komunikací v rámci Regionálního operačního programu Prioritní osa I dostupnost center, opatření 1.5. Opravy místních komunikací.
Spolupráce při realizaci společných projektů v rámci dotačních programů.
Zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů, přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje.
valná hromada, předseda a místopředseda, předsednictvo, revizní komise předseda: Josef Waldmann, bytem Milínov 15, 341 42 Kolinec
místopředseda: Mgr. Pavel Princ, bytem Ujčín 1, 341 42 Kolinec
10.03.2008 č. registrace 1/S/2008
SMLOUVA1_Ostruzna 
STANOVY1_Ostruzna 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     20.11.2009 72052350 DSO - Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice v likvidaci Obecní úřad Bušovice, Sedlecko 48, 338 24 Břasy Zpracování koncepce zásobování pitnou vodou obcí Bušovice, včetně části Střapole, Sedlecko a Smědčice.
Koordinace významné investiční akce v zájmovém území a realizace výstavby vodovodních řadů.
Zajišťování a vedení předepsané, písemné, výkresové, technické a jiné agendy této akce a dohled nad jejich prováděním.
Zastupování členů DSO při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.),
Dále takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění zástupců odpovědné osoby a pověří je koordinací s účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
Shromáždění zástupců, předseda, místopředseda, kontrolní komise předseda svazku Mgr. Luboš Pták, trvale bytem Bušovice, Střapole 41
místopředseda svazku Jana Šrédlová, trvale bytem Smědčice 17
16.12.2015 1/S/2009
SMLOUVA1_Zasobeni vodou Busovice Smedcice 
STANOVY1_Zasobeni vodou Busovice Smedcice 
... + 2 další(ch) ...
detail záznamu     30.04.2012 01051415 Svazek obcí Krašov Krsy 1, 330 08 Úněšov Zabezpečování koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci obnovy venkova. (podrobněji viz. stanovy) shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada Předseda Výkonné rady Jan Orosz, trvale bytem Krsy 24, 330 38 Úněšov 30.04.2012 č. registrace 2/S/2012
Zapis z ustavujiciho zasedani_Svazek obci Krasov 
SMLOUVA1_Svazek obci Krasov 
... + 1 další(ch) ...
detail záznamu     30.10.2013 02270935 Horažďovicko Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území; koordinace významných investičních akcí v zájmovém území; oblasti školství a sociální péče; odpadového hospodářství; požární ochrany; ochrany životního prostředí; rozvoje cestovního ruchu, krajinotvorby; podpory podnikání; vytváření, zmnožování a správy majetku svazku; zastupování členů při jednáních o společných věcech s třetími osobami. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i toto aktivity byly v souladu s účelem svazku tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. Valná hromada, Rada svazku, předseda a místopředseda, Kontrolní komise, Orgán pro schválení účetní závěrky Předseda: Ing. Michael Forman, trvale bytem: Palackého 819, 341 01 Horažďovice

Místopředseda: Mgr. Marie Metličková, trvale bytem Břežany 124, 341 01 Horažďovice
30.10.2013 č. registrace 4/S/2013
Zapis z jednani ustavujici valne hromady_Horazdovicko 
SMLOUVA1_Horazdovicko 
... + 8 další(ch) ...
detail záznamu     09.12.1993 49211951 Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy Jednotná správa a řízení skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy a společných rozvodů pitné vody a vodohospodářských zařízení až po napojení do místních sítí. shromáždění členů, předseda, místopředseda, revizor předseda: Mgr. Rudolf Salvetr, bytem: Tyršova 351, Klatovy
místopředseda: Ing. Josef Rousek, bytem: Strážov 286, Janovice nad Úhlavou
č. registrace 9/S/93
SMLOUVA1_Ucelove sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko a KT 
STANOVY1_Ucelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko a Klatovy 
detail záznamu      
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: ~GUEST
 
Marbes consulting s.r.o.